Leto
Jeseň
KRÁSNA VES
Verejná tabuľa obce

11.4.2023 Verejná výhláška - stavebné povolenie
download (280 kB)

28.3.2023 Zverejnenie odmeny zástupcu starostu
Obec Krásna Ves, v zmysle zákona č. 5/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení zverejňuje podľa §25 ods. 7 odmenu zástupcu starostu obce Krásna Ves – Jozefa Staníka, ktorý nie je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania podľa rozsahu a náročnosti úloh vyplývajúcich z poverenia. Odmena zástupcu starostu sa od 1.1.2023 určuje na sumu 216€ mesačne.

7.3.2023 Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho pojednávania
download (184 kB)

1.12.2022 Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa - doplnenie: v podiele 1/1 parc. č. C-KN 326/3, druh pozemku: záhrada o výmere 154 m2, na LV č. 415, v podiele 1/1 parc. č. C-KN 327, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 13 m2, na LV č. 415, katastrálne územie: Krásna Ves
download (289 kB)

30.11.2022 Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa: v podiele 1/3 parc. č. C - KN 325/1, druh pozemku: záhrada o výmere 1294 m2, katastrálne územie: Krásna Ves.
download (287 kB)

11.11.2022 Návrh VZN č. 05-2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
download (644 kB)

7.9.2022 Verejná výhláška - stavebné povolenie
download (593 kB)

15.8.2022 Oznámenie o zrušení prechodného pobytu
download (370 kB)

9.8.2022 Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie TSK na roky 2021-2027
download (238 kB)

29.7.2022 Rozhodnutie - Schválenie programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Slatina nad Bebravou na obdobie rokov 2022-2031
download (297 kB)

29.7.2022 Oznámenie o schválení programu starostlivosti o lesy a o vyhlásení ochranných lesov pre LC Slatina nad Bebravou, výzva na predloženie pripomienok k návrhu PSL pred vydaním rozhodnutia/a>
download (433 kB)

20.7.2022 Oznámenie o začatí územného konania a o upustení od ústneho pojednávania
download (433 kB)

7.6.2022 Návrh VZN o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Krásna Ves
download (486 kB)

19.5.2022 Oznámenie o mieste uloženia písomnosti Miroslav Dobiáš
download (88 kB)

11.5.2022 Predvolanie Peter Škorec
download (48 kB)

10.5.2022 Oznámenie o mieste uloženia písomnosti Miroslav Dobiáš
download (88 kB)

8.4.2022 Návrh VZN verejného poriadku
download (488 kB)

8.4.2022 Návrh VZN na udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej zelene
download (456 kB)

8.4.2022 Návrh VZN o organizácii miestneho referenda
download (555 kB)

15.3.2022 Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie TSK na roky 2021-2027
download (238 kB)

8.3.2022 Zverejnenie odmeny zástupcu starostu
Obec Krásna Ves, v zmysle zákona č. 5/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení zverejňuje podľa §25 ods. 7 odmenu zástupcu starostu obce Krásna Ves – Jozefa Staníka, ktorý nie je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania podľa rozsahu a náročnosti úloh vyplývajúcich z poverenia. Odmena zástupcu starostu sa od 1.1.2022 určuje na sumu 200€ mesačne.

1.3.2022 Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho pojednávania
download (184 kB)

14.9.2021 Zámer prenájmu nehnuteľného majetku Obce Krásna Ves
download (151 kB)

23.8.2021 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
download (211 kB)

16.7.2021 Oznámenie o mieste uloženia písomnosti Miroslav Dobiáš
download (88 kB)

28.5.2021 Zámer previesť majetok obce a to predaj pozemkov z dôvodu osobitného zreteľa
Obecné zastupiteľstvo Krásnej Vsi podľa Uznesenia č.79/2020 zo dňa 21.8.2020 oznamuje v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č.138/1991 ZB. o majetku obcí zámer previesť majetok obce a to predaj pozemkov z dôvodu osobitného zreteľa. Bližšie informácie získate tu: download (222 kB)

12.03.2021 Vydanie rozhodnutia o stavebnom povolení verejnou vyhláškou
download (191 kB)

11.3.2021 Zverejnenie odmeny zástupcu starostu
Obec Krásna Ves, v zmysle zákona č. 5/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení zverejňuje podľa §25 ods. 7 odmenu zástupcu starostu obce Krásna Ves – Jozefa Staníka, ktorý nie je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania podľa rozsahu a náročnosti úloh vyplývajúcich z poverenia. Odmena zástupcu starostu sa od 1.1.2021 určuje na sumu 187€ mesačne.

2.3.2021 Oznámenie o mieste uloženia písomnosti Miroslav Dobiáš
download (88 kB)

18.02.2021 Úroveň separovania a zber komunálneho odpadu za rok 2020
Informácie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2020 nájdete tu:Komunálny odpad a separovanie

18.12.2020 Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby a o nariadení ústneho pojednávania.
download (1105 kB)

18.12.2020 Verejná výhláška - stavebné povolenie
download (905 kB)

30.11.2020 Zámer zriadenia vecného bremena k nehnuteľnostiam Obce Krásna Ves
download (362 kB)

30.11.2020 Návrh VZN č. 03-2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
download (523 kB)

12.11.2020 Oznámenie o mieste uloženia písomnosti Miroslav Dobiáš
download (88 kB)

11.11.2020 11.11.2020 Výzva ZSE
ZSE vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov. Bližie informácie.

26.10.2020 Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o navrátenie užívaných práv k lesným pozemkom.
Lesy Slovenskej republiky vyzívajú vlastníkov lesných pozemkov o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom. Bližie informácie.

23.10.2020 Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a o upustení od ústneho pojednávania
download (905 kB)

23.10.2020 Rozhodnutie o odstránení stavby súpisné číslo 176
download (1949 kB)

02.10.2020 Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Bánovce nad Bebravou0
download (199 kB)

21.09.2020 Opatrenia zamedzeniu šírenia ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom (SARS-CoV-2) prijaté ku dňu 20.9.2020
download (263 kB)

09.09.2020 Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby súpisné číslo 176
download (740 kB)

28.8.2020 Určenie lesného celku Slatina nad Bebravou ako územne ucelenú časť.
download (691 kB)

26.8.2020 Zámer prenájmu nehnuteľného majetku Obce Krásna Ves
V súlade s ustanovením zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Krásna Ves a s majetkom štátu, ktorý obec užíva, zverejňuje zámer prenájmu dočasne neupotrebiteľného majetku obce. Bližšie informácie získate tu: download (296 kB)

26.8.2020 zámer previesť majetok obce a to predaj pozemkov z dôvodu osobitného zreteľa
Obecné zastupiteľstvo Krásnej Vsi podľa Uznesenia č.79/2020 zo dňa 21.8.2020 oznamuje v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č.138/1991 ZB. o majetku obcí zámer previesť majetok obce a to predaj pozemkov z dôvodu osobitného zreteľa. Bližšie informácie získate tu: download (222 kB)

3.7.2020 Výzva na vyjadrenie vo veci určenia lesného celku Slatina nad Bebravou, ako územne ucelenej časti.
download (910 kB)

1.7.2020 Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021-2027“
download (242 kB)

1.7.2020 Zmeny a doplnky č.1 územného plánu obce Bobot - Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu
download (241 kB)

15.5.2020 Upovedomenie o začatí konania vo veci- určenia lesného celku Slatina nad Bebravou
download (894 kB)

15.5.2020 Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja
download (245 kB)

13.3.2020 Zverejnenie odmeny zástupcu starostu
Obec Krásna Ves, v zmysle zákona č. 5/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení zverejňuje podľa §25 ods. 7 odmenu zástupcu starostu obce Krásna Ves – Jozefa Staníka, ktorý nie je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania podľa rozsahu a náročnosti úloh vyplývajúcich z poverenia. Odmena zástupcu starostu sa od 1.3.2020 určuje na sumu 200€ mesačne.

10.3.2020 Oznámenie o začatí schvaľovacieho procesu dokumentu Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Bánovce nad Bebravou.
Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie oznamuje začatie prerokovania a schváľovania dokumentu ochrany prírody a krajiny Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Bánovce nad Bebravou. Bližšie informácie získate tu: download (109 kB)

28.2.2020 Úroveň separovania a zber komunálneho odpadu za rok 2019
Informácie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2019 nájdete tu:Komunálny odpad a separovanie

07.02.2020 Zámer obce Krásna Ves predať novovytvorené pozemky
Obec Krásna Ves, zastúpená starostom obce Ing. Milanom Došekom, Obecný úrad č. 142, 956 53 Krásna Ves v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zverejňuje svoj zámer predať novovytvorený pozemok v katastrálnom území Krásna Ves, parcela CKN číslo 255/19 o výmere 31 m2 – zastavané plochy a nádvoria, vzniknutej na základe nového geometrického plánu č. 36 319 830-062/19 odčlenením od pozemkov parcele číslo 230 a 255/3 zapísaných na liste vlastníctva č. 415. Bližšie informácie získate tu: download (109 kB)

05.02.2020 Zámer na prenájom poľnohospodárskej pôdy
download (365 kB)

04.02.2020 Vydanie rozhodnutia o stavebnom povolení verejnou vyhláškou
download (2 090 kB)

05.11.2019 Oznámenie o začatí stavebného konania o zmene dokončenej stavby a o upustení od ústneho pojednávania
download (551 kB)

03.07.2018 Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby a nariadení ústneho pojednávania
download (633 kB)

27.06.2018 Informácia o vyhlásených chránených územiach európskeho významu v Trenčianskom kraji a ich zmenách a aktualizácii
download (280 kB)

01.03.2019 Zverejnenie odmeny zástupcu starostu
Obec Krásna Ves, v zmysle zákona č. 5/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení zverejňuje podľa §25 ods. 7 odmenu zástupcu starostu obce Krásna Ves – Jozefa Staníka, ktorý nie je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania podľa rozsahu a náročnosti úloh vyplývajúcich z poverenia. Odmena zástupcu starostu sa od 1.3.2019 určuje na sumu 186€ mesačne.

26.2.2019 Zverejnenie odmeny zástupcu starostu
Obec Krásna Ves, v zmysle zákona č. 5/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení zverejňuje podľa §25 ods. 7 odmenu zástupcu starostu obce Krásna Ves – Jozefa Staníka, ktorý nie je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania podľa rozsahu a náročnosti úloh vyplývajúcich z poverenia. Odmena zástupcu starostu sa od 1.2.2019 určuje na sumu 175€ mesačne.

04.01.2019 Zámer obce Krásna Ves predať novovytvorené pozemky z dôvodu osobitného zreteľa
Obec Krásna Ves, zastúpená starostom obce Ing. Milanom Došekom, Obecný úrad č. 142, 956 53 Krásna Ves v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zverejňuje svoj zámer č. 1/2019 predať z dôvodu hodného osobitného zreteľa novovytvorený pozemok v katastrálnom území Krásna Ves, parcela CKN číslo 70/7 o výmere 162 m2 – zastavané plochy a nádvoria, vzniknutej na základe nového geometrického plánu č. 37 453 254-87/2018 odčlenením od pozemku parcela číslo 70/4 zapísaného na liste vlastníctva č. 415. Bližšie informácie získate tu: download (109 kB)

31.10.2018 Oznámenie o prerokovaní návrhu Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Strážovské vrchy na roky 2019 - 2049
download (960 kB)

31.10.2018 Voľba hlavného kontrolóra Obce Krásna Ves
Obec Krásna Ves vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce Krásna Ves, bližšie informácie nájdete tu: voľba hlavného kontrolóra Obce Krásna Ves.

25.10.2018 Oznámenie o mieste uloženia písomnosti Miroslav Dobiáš
download (88 kB)

23.10.2018 Oznámenie o začatí konania o predĺzení času platnosti územného rozhodnutia a upustenie od ústneho pojednávania
download (652 kB)

16.10.2018 Krásna Ves - úprava toku Bebrava
Cieľom plánovanej protipovodňovej stavby „Krásna Ves – úprava toku Bebrava“ je zvýšenie ochrany intravilánu obce Krásna Ves pred zaplavovaním vodami z toku počas intenzívnych zrážok a topenia snehu v jarnom období prostredníctvom úpravy brehov toku Bebrava a vybudovania ochranného múru s príslušnými technickými opatreniami. Bližšie informácie získate na adrese: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/krasna-ves-uprava-toku-bebrava-1

03.07.2018 Krásna Ves - úprava toku Bebrava
Cieľom plánovanej protipovodňovej stavby „Krásna Ves – úprava toku Bebrava“ je zvýšenie ochrany intravilánu obce Krásna Ves pred zaplavovaním vodami z toku počas intenzívnych zrážok a topenia snehu v jarnom období prostredníctvom úpravy brehov toku Bebrava a vybudovania ochranného múru s príslušnými technickými opatreniami. Bližšie informácie získate na adrese: https://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/krasna-ves-uprava-toku-bebrava

07.06.2018 Oznámenie o mieste uloženia písomnosti Mária Rudová
download (88 kB)

07.06.2018 Oznámenie o mieste uloženia písomnosti Mária Rudová
download (88 kB)

17.05.2018 rozhodnutie o povolení odstránenia stavby súpisné číslo 270
download (1462 kB)

22.03.2018 Oznámenie o začatí konania o odstránenií stavby súpisné číslo 270
download (1888 kB)

16.03.2018 Oznámenie o mieste uloženia písomnosti Miroslav Dobiáš
download (35 kB)

10.03.2018 Zámer obce Krásna Ves predať novovytvorené pozemky z dôvodu osobitného zreteľa
download (943 kB)

28.02.2018 Oznámenie o mieste uloženia písomnosti Mária Rudová
download (87 kB)

11.12.2017 Oznámenie o mieste uloženia písomnosti Mária Rudová
download (96 kB)

06.12.2017 Oznámenie o mieste uloženia písomnosti Miroslav Dobiáš
download (233 kB)

30.10.2017 Voľba hlavného kontrolóra Obce Krásna Ves
Obec Krásna Ves vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce Krásna Ves, bližšie informácie nájdete tu: voľba hlavného kontrolóra Obce Krásna Ves.

02.10.2017 Oznámenie o mieste uloženia písomnosti Mária Rudová
download (100 kB)

20.06.2017 Oznámenie o mieste uloženia písomnosti Mária Rudová
download (84 kB)

20.06.2017 Územný plán obce Bobot - Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu
download (100 kB)

05.06.2017 Poučenie o oprávneniach na vjazd na lesné cesty
Bližšie informácie nájdete tu: Poučenie o oprávneniach na vjazd na lesné cesty (407 kB)

05.06.2017 Opatrenia na likvidáciu burín
Obec Krásna Ves upozorňuje vlastníkov a užívateľov pozemkov na ich zákonnú povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na svojich pozemkoch. Bližšie informácie nájdete tu: Opatrenia na likvidáciu burín (109 kB)

17.05.2017 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Miroslava Dobiáša
download (436 kB)

20.04.2017 Žiadosť všeobecnej zdravotnej poisťovne a.s. o doručenie písomnosti verejnou vyhláškou pre Máriu Rudovú, Krásna Ves
download (100 kB)

08.02.2017 Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov začlenených v poľovnom revíri „Ostrice“ Slatinka nad Bebravou.
download (647 kB)

04.01.2017 Zamietnutie návrhu o umiestnení stavby Západosl. distribučná - TN Omšenie Veľké lúky
download (106 kB)

12.11.2015 Územné rozhodnutie o umiestnení inžinierskej stavby
download (1888 kB)

8.10.2015 Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania
download (171 kB)

NEPREHLIADNITE
Zber odpadov na rok 2023
Plánovaný vývoz odpadov na rok 2023 nájdete tu:Harmonogram zberu odpadov
Referendum 2023
Všetky informácie, týkajúce sa referenda 2023 získate tu: referendum 2023
Ordinačné hodiny a kontatky MUDr. Chocholatá Monika
Bližšie informácie získate tu: Ordinačné hodiny a kontatky MUDr. Chocholatá Monika.
Dokumentárny film o obci Krásna Ves z roku 2018
Dokumentárny film o obci Krásna Ves z roku 2018 z produkcie pána Stanislava Štefánika: Krásna Ves kedysi a dnes
Virtuálna prehliadka obce Krásna Ves
Vyskúšajte si virtuálnu prehliadku našej obce, nájdete ju v časti: obec a jej okolie - Virtuálna prehliadka obce
Brožúra Krásna Ves
Stiahnite si dokument o Krásnej Vsi vydaný pri príležitosti 800. výročia prvej písomnej zmienky našej obce. Brožúra (2890 kb)
KONTAKT
Obecný úrad
Krásna Ves


Obecný úrad, 142
956 53 Krásna Ves
okres Bánovce n/Bebr.

tel.: +421 38 7669 126
fax: +421 38 7669 283