Leto
Jeseň
KRÁSNA VES

Oznámenie k ochrane osobných údajov

Obec Krásna Ves, 956 53 Krásna Ves 142, IČO:00310581, mail: obec@krasnaves.sk

je prevádzkovateľom informačných systémov, ktoré obsahujú osobné údaje dotknutých osôb, pričom osobné údaje nadobúda a spracúva v súlade s aktuálne platnou legislatívou o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov.

Od 25.5.2018 nadobudlo účinnosť Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb  pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) označované aj GDPR General Data Protection Regulation a zákon č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Nové Nariadenie EÚ upravuje zákonnosť spracúvania osobných údajov nasledovne:

Spracúvanie je zákonné len vtedy a iba v tom rozsahu, keď je splnená aspoň jedna z týchto podmienok:

 1. dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely;
 2. spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy;
 3. spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa;
 4. spracúvanie je nevyhnutné, aby sa ochránili životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby;
 5. spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;
 6. spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.

Písmeno f) prvého pododseku sa nevzťahuje na spracúvanie vykonávané orgánmi verejnej moci pri výkone ich úloh.

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť svoje osobné údaje, ak ide o spracúvanie osobných údajov, ktoré vyplýva z osobitných predpisov (plnenie zákonných povinností), je potrebné na plnenie úloh obce realizovaných vo verejnom záujme alebo ak sa spracúvanie vykonáva v súvislosti s výkonom verejnej moci v rámci originálnych kompetencií alebo preneseného výkonu štátnej správy podľa osobitných predpisov. Obdobne sa postupuje aj v prípade uzatvárania zmluvného vzťahu s dotknutou osobou. V prípade neposkytnutia osobných údajov by nemohlo dôjsť k splneniu zákonným povinnostiam alebo uzatvoreniu zmluvného vzťahu.

Osobné údaje nie sú spracúvané za iným účelom, ako za účelom, na ktorý boli pôvodne získané, ak tak neustanoví osobitný predpis, podľa ktorého Obec Krásna Ves postupuje alebo ak dotknutá osoba na to neudelí dobrovoľný súhlas. 

Účely spracúvania osobných údajov v pôsobnosti Obce Krásna Ves vyplývajú predovšetkým z úloh, ktoré mu boli vymedzené osobitnými predpismi. Zákony, ktorými sa riadi Obec Krásna Ves vo svojej činnosti a v zmysle ktorých spracúva osobné údaje dotknutých osôb sú najmä:

 • zákon č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 • zákon č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 • zákon č.79/2015 Z. z. odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • zákon č.563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov
 • zákon č.543/2002 Z. z o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
 • zákon č.137/2010 Z. z o ovzduší v znení neskorších predpisov
 • zákon č.448/2008 Z. z o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
 • zákon NRSR č.443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
 • zákon č.417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov
 • zákon č.131/2010 Z. z. o pohrebníctve
 • zákon č.544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
 • zákon č.600/2003 Z. z o prídavku na dieťa o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č.461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
 • zákon č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
 • zákon č.372/1990 Z. z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
 • zákon č.395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
 • zákon č.56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov
 • zákon č.599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách v znení neskorších predpisov
 • zákon č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
 • zákon č.253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 • zákon č.139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov
 • zákon č.178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č.455/1991Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov
 • zákon č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov
 • zákon č.9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov
 • zákon č.85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov
 • zákon č.180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • zákon č.84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve, v znení neskorších predpisov
 • zákon č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
 • zákon č.150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov

Súhlas dotknutej osoby sa získava len vtedy, ak sa neuplatňuje iný právny dôvod na spracúvanie osobných údajov bez súhlasu. Poskytnutie osobných údajov a udelenie súhlasu je v takomto prípade dobrovoľné. Ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Osobné údaje sú poskytované výlučne v rámci plnenia povinností vyplývajúcich z platných právnych predpisov Slovenskej republiky (súdom, orgánom činným v trestnom konaní, orgánom verejnej moci) alebo nariadení EÚ, ktoré sú priamo vykonateľné a uplatniteľné aj v Slovenskej republike alebo sprostredkovateľom v rámci zmluvných vzťahov v súlade s Nariadením  Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a zákonom č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov, právo podať sťažnosť dozornému orgánu, právo na informáciu o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov.

Dotknutá osoba má právo na to, aby jej osobné údaje boli bez zbytočného odkladu vymazané, ak:

 1. už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali a/ alebo spracúvali,
 2. dotknutá osoba odvolá súhlas so spracúvaním osobných údajov a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie,
 3. dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účely plnenia úloh vo verejnom záujme a oprávnené záujmy a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účely marketingu,
 4. osobné údaje sa spracúvajú nezákonne na základe rozhodnutia úradu na ochranu osobných údajov alebo iného orgánu príslušného na rozhodnutie o nezákonnom spracúvaní,
 5. dôvodom pre výmaz je splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

Predmetné práva si dotknutá osoba môže uplatniť  písomne doručením žiadosti na adresu: Obec Krásna Ves, 956 53  Krásna Ves 142, osobne do podateľne  alebo elektronicky na e-mailovej adrese obec@krasnaves.sk  Kontakt na zodpovednú osobu: martina.mikusova@krasnaves.sk

NEPREHLIADNITE
Zber odpadov na rok 2023
Plánovaný vývoz odpadov na rok 2023 nájdete tu:Harmonogram zberu odpadov
Referendum 2023
Všetky informácie, týkajúce sa referenda 2023 získate tu: referendum 2023
Ordinačné hodiny a kontatky MUDr. Chocholatá Monika
Bližšie informácie získate tu: Ordinačné hodiny a kontatky MUDr. Chocholatá Monika.
Dokumentárny film o obci Krásna Ves z roku 2018
Dokumentárny film o obci Krásna Ves z roku 2018 z produkcie pána Stanislava Štefánika: Krásna Ves kedysi a dnes
Virtuálna prehliadka obce Krásna Ves
Vyskúšajte si virtuálnu prehliadku našej obce, nájdete ju v časti: obec a jej okolie - Virtuálna prehliadka obce
Brožúra Krásna Ves
Stiahnite si dokument o Krásnej Vsi vydaný pri príležitosti 800. výročia prvej písomnej zmienky našej obce. Brožúra (2890 kb)
KONTAKT
Obecný úrad
Krásna Ves


Obecný úrad, 142
956 53 Krásna Ves
okres Bánovce n/Bebr.

tel.: +421 38 7669 126
fax: +421 38 7669 283