Leto
Jeseň
KRÁSNA VES
Obecné zastupitelstvo

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce, zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky.

Zoznam poslancov OZ

Meno a priezvisko Funkcia Bydlisko info
Jozef Staník zástupca starostu, predseda komisie územného plánovania a životného prostredia Krásna Ves 10
Dušan Mišák poslanec Krásna Ves 315
Milan Mišák poslanec Krásna Ves 160
Ing. Ľudovít Suchý predseda ekonomickej komisie Krásna Ves 139
Igor Filin poslanec Krásna Ves 79
Helena Božiková poslankyňa Krásna Ves 60
Alena Bučková predseda komisie kultúry a športu Krásna Ves 265

Zápisnice a uznesenia OZ

Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva Krásna Ves na rok 2015

poradové číslo zasadnutia Dátum zasadnutia Čas miesto
1. zasadnutie 16.01.2015 19.00 malá sála KD
2. zasadnutie 10.04.2015 19.00 malá sála KD
3. zasadnutie 03.07.2015 19.00 malá sála KD
4. zasadnutie 02.10.2015 19.00 malá sála KD
5. zasadnutie 04.12.2015 19.00 malá sála KD

Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva Krásna Ves na rok 2014

poradové číslo zasadnutia Dátum zasadnutia Čas miesto
17. zasadnutie 07.03.2014 18.00 malá sála KD
18. zasadnutie 06.06.2014 18.00 malá sála KD
19. zasadnutie 22.08.2014 18.00 malá sála KD
20. zasadnutie 31.10.2014 18.00 malá sála KD

Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva Krásna Ves na rok 2013

poradové číslo zasadnutia Dátum zasadnutia Čas miesto
12. zasadnutie 15.03.2013 18.00 malá sála KD
13. zasadnutie 07.06.2013 18.00 malá sála KD
14. zasadnutie 06.09.2013 18.00 malá sála KD
15. zasadnutie 25.10.2013 18.00 malá sála KD
16. zasadnutie 29.11.2013 18.00 malá sála KD

Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva Krásna Ves na rok 2012

poradové číslo zasadnutia Dátum zasadnutia Čas miesto
7. zasadnutie 02.03.2012 18.00 malá sála KD
8. zasadnutie 01.06.2012 19.00 malá sála KD
9. zasadnutie 31.08.2012 18.00 malá sála KD
10. zasadnutie 09.11.2012 17.30 malá sála KD
11. zasadnutie 14.12.2012 17.00 malá sála KD

Funkcie OZ

Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä mu je vyhradené:

 • určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním
 • schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať účet
 • schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce
 • rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku
 • určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky s rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky
 • vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenia občanov
 • uznášať sa na nariadeniach
 • určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu obce a hlavného kontrolóra
 • schvaľovať poriadok odmeňovania pracovníkov obce, ako aj ďalšie predpisy (rokovací poriadok, pracovný poriadok, organizačný poriadok a pod. )
 • zakladať, zriaďovať a kontrolovať obecné podniky a rozpočtové a príspevkové organizácie a vymenúvať ich vedúcich (riaditeľov)
 • schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu
 • zriaďovať orgány potrebné pre samosprávu obce a určovať náplň ich práce, m) udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny
NEPREHLIADNITE
Zber odpadov 2019
Plánovaný vývoz odpadov na rok 2019 nájdete tu:Harmonogram zberu odpadov
Oznámenie k ochrane osobných údajov
Nové Nariadenie EÚ upravuje zákonnosť spracúvania osobných údajov, bližšie informácie získate tu: Ochrana súkromia
Poučenie o oprávneniach na vjazd na lesné cesty
Bližšie informácie nájdete tu:Poučenie o oprávneniach na vjazd na lesné cesty
Virtuálna prehliadka obce Krásna Ves
Vyskúšajte si virtuálnu prehliadku našej obce, nájdete ju v časti: obec a jej okolie - Virtuálna prehliadka obce
Brožúra Krásna Ves
Stiahnite si dokument o Krásnej Vsi vydaný pri príležitosti 800. výročia prvej písomnej zmienky našej obce. Brožúra (2890 kb)
KONTAKT
Obecný úrad
Krásna Ves


Obecný úrad, 142
956 53 Krásna Ves
okres Bánovce n/Bebr.

tel.: +421 38 7669 126
fax: +421 38 7669 283